XR seriýasy -3D Wirtual Studio Kino wideo diwary

Gysga düşündiriş:

Film we telewideniýe bilen deňeşdirilende ýaşyl ekran, film we teleýaýlym materiallary çalt üýtgeýär, aktýorlar sahnada, suwa çümdüriliş, güýçli çümdüriliş duýgusy, dürli görnüşli aňlatma görnüşleri, düşürmek arzan, has täsirli wizual täsir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

XR, hakyky 3D sahnalarynyň täsirine ýetmek üçin daşaýjy we degişli ylym hökmünde LED ekrany arkaly tekiz ýerde giňişlik we üç ölçegli duýgyny köpeltmek üçin perspektiwaly prinsipi ulanýan giňişleýin tehnologiýa;XR esasly film we telewideniýe dramalary we mahabatlary barha meşhur bolýar;

xr-1 (1)
xr-1 (1)
xr-1 (2)

Adaty surata düşmekde ýüze çykýan meseleler

A. Atyş nokady

xr-1 (1)

Scan Line

xr-1 (2)

Gara meýdan

xr-1 (3)

Burç ýoýulmasyny görüň

xr-1 (4)

Görnüş burçy

B. Ekranyň agyry nokady

xr-2 (2)

Çäkli reňk gamut

xr-2 (1)

Reňkleriň hakyky däl köpelmegi

xr-2 (3)

Has pes kontrast gatnaşygy

xr-2 (4)

Powerokary energiýa sarp etmek we ýylylyk öndürmek

Refokary täzelenme çözgüdi

Film we telewideniýeNH-1000 seriýasy üçin ýokary ýokary täzeleniji LED displeý

xr

Ony takyk we has gowy we ajaýyp ediň

3840HZ ultra-ýokary täzelenme ýygylygy, çal reňkli düzediş, ajaýyp we hakyky surat hili

application

Çal reňkli reňk dolandyryşy 22bit +

detail (1)

Döredijiligi we hyjuwy höweslendiriň
Ekranda ajaýyp beýinler

Ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyryň we ýokary derejeli surat hilini görkezmek bilen ulanyjy çykdajylaryny azaldyň

Köp görnüşli real wagt reňk sazlamasy

xr-4 (1)

Frameokary çarçuwanyň tizligi + kameranyň ýapyk sinhronizasiýasy
-> Skaner çyzgysy we gara meýdan meselesini çözüň

Asyl surat inpu

Kameranyň pozisiýasy buýrugy + Real wagt öňünden kesgitlenen şablon jaňy
Reňkli we tikiş birleşmesi nukdaýnazaryndan meseläni çözüň

xr-4 (2)
xr-4 (3)

Loadükli Super 4K, ahyrky ekrany ýönekeýleşdiriň

LED displeýiň şekil görkezilişine has laýyk

xr-5 (1)

Asyl surat giriş

xr-5 (2)

LED displeý iň ýokary ýagtylygy görkezýär

xr-5 (3)

Dinamiki hereketlendiriji algoritmi bilen gaýtadan işlenenden soň surat

Arza

“LED” wirtual studiýasy diňe bir uly ekranly film we telewideniýe önümçiligi üçin giňden ulanylýar, harytlar, täze önüm çykaryşlary, göni mazmunly sahnalar, göni ýaýlym görkezişleri, awtoulag düşündirişleri, akylly studiýa we beýleki sahnalar bilen göni ýaýlymda hem ulanylyp bilner.Mysal üçin, wirtual giňişlik, XR we beýleki innowasiýa tehnologiýalary arkaly LED wirtual studiýasy akylly studiýa ýerleşdirilýär, boş wagt çäklendirmelerini bozup, myhmanlara studiýa “gelmäge” we öý eýesine wagt we giňişlikde gepleşik başlamaga mümkinçilik berýär. .

app2 (3)
app1 (2)

Adaty ýaşyl ekran suraty bilen deňeşdirilende, LED wirtual studiýasy surata düşürilýän ýeriň, kameranyň, obýektiň ýerleşişini yzarlamak we ýerleşdiriş tehnologiýasy, AR tehnologiýasy we 5G torunyň utgaşdyrylmagyna mümkinçilik berýän XR sahna tehnologiýasyny ulanýar.Diňe atyş meýdançasynyň gurşawy çäkli däl, gije-gündiz, ýel we ýagyş, gar we ýyldyrym tapawudy ýok, islendik sahnanyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we surata düşürmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak, çykdajylary tygşytlamak we görkeziş effektini ýokarlandyrmak.

app2 (1)
app2 (3)
app1 (1)

Üstünlik

- Aktýorlar hakyky sahna duýgusy bilen LED ekranlardan düzülen wirtual surata düşüriş sahnasynda çykyş edip bilerler.
- re directorissýor surata düşüriş wagtynda monitora atyş täsirini bir wagtyň özünde görüp biler we şol ýerde täzeden işledip biler, soňraky täzeden işlemek üçin wagt tygşytlar we önümçilikden soňky maýa goýumlaryny azaldyp biler.
- Işgärleriň sany az.
- Önümçilikden soňky ýönekeý, täsirli, arzan we film sikli gaty gysgaldyldy.

app3 (1)
app3 (2)

Tehniki parametr

NH seriýasy Kiçijik aralyk seriýasy
Pixel Pitch 2.6mm 2.97mm 3.91mm 3.91mm (Daşarda) 4.81mm (Daşarda)
Yşyk-diodly indikator SMD1515 (Gara) SMD2020 SMD2020 SMD1921 SMD1921
Piksel dykyzlygy 147456Piksel \ ㎡ 112896Piksel \ ㎡ 65536Piksel \ ㎡ 65536Piksel \ ㎡ 43264Piksel \ ㎡
Ightagtylyk 800-1200nits 4000-4500nits 3500-4000nits
Reňk temperaturasy 6500-9500k
Skanirläň 1/32 1/21 1/16 1/16 1/13
Paneliň ölçegi (W * H * D) 500mm * 500mm * 75mm / 500mm * 1000mm * 75mm
Paneliň çözgüdi 192 * 192Piksel / 192 * 384Piksel 168 * 168Piksel / 168 * 336Piksel 128 * 128Piksel / 128 * 256Piksel 128 * 128Piksel / 128 * 256Piksel 104 * 104Piksel / 104 * 208Piksel
Paneliň agramy 7.20kg / 12.8kg 7.60kg / 13.2kg
Kabinet materiallary Alýumin
Iň köp sarp ediş güýji 50650w \ ㎡ ≤800w \ ㎡
Ortaça sarp ediş 25325w \ ㎡ ≤400w \ ㎡
Burçy görmek H: 160 ° V: 160 ° H: 160 ° V: 160 °
Aate täzele 3840Hz
Çal reňkli 14-16bit
IP reýting IP30 IP65
Işleýän çyglylyk 10% -60% RH 10% -90% RH
Işleýiş temperaturasy -20 ℃ ~ + 45 ℃
Maks 12m
Maks 12m
Egrilik (islege görä) -10 ° ~ + 10 °
Ömürboýy 50,000 (H)
Saklamak temp / çyglylyk -40 ℃ ~ + 60 ℃;10% -60% RH

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler