Çözgütler

Sahna kärendesi LED displeýi

Kärende LED şüweleňi, ähli LED görkeziş elementleriniň zynjyrynda iň ullakan we çuňňur ulanylýan zatlara öwrüldi.Gijä çenli, jemgyýetçilik işiniň ösmegi we bazaryň görkeziş ekranlaryna bolan uly gyzyklanmasy bilen, kärendesine alnan LED görkezişi çalt ösýär.

Tehnologiýa döwründe ýer eýelerine dürli çäreleri üstünlikli we amatly guramak üçin köp LED önümleri hödürlendi.Şeýle elektron enjamlaryň biri LED wideo diwarydyr.Wideonyň kömegi bilen displeýler göni wakalar pudagyny we markalary gurmak bilen bir hatarda tomaşaçylary özüne çekýär.Jemgyýet tehnologiýa, sanly displeýler köpçüligiň ünsüni sahna üçin bäsleşende ýa-da özüne çekiji şou görkezilende iň oňat çözgütdir.Göni waka we eksponatlar kompaniýalar we markalar üçin iň ýokary marketing strategiýasy hökmünde ýüze çykýar.Bu aýratyn wakalar ýatdan çykmajak we iň häzirki zaman wakasyny döretmek üçin ýokary hilli, görkeziş gurallaryny üpjün edýär.

qingan
qingan

LED ekranlar, hadysany öndürijilere gözüňi özüne çekiji, wizual FX döretmek üçin çeýe gural hödürläp biler, bu waka üçin wizual özüne çekijiligi ep-esli ýokarlandyryp biler.“LED” displeýleri gezelenç etmek, çapyksuwarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak we wakanyň önümçilik bahasyny ýokarlandyrmak üçin çäksiz dizaýn opsiýalary üçin özboluşly döredijilik funksiýasyny hödürläp biler.
LED wideo diwarlary islendik waka amaly programmasyny ýerleşdirmek üçin ýapyk we açyk görnüşler bilen göçme we ulaldylyp bilner.Çeýe, gezelenje taýyn LED wideo diwary, köp sanly sahna ýerleşdirmek we dizaýn düzmek üçin zähmet netijeliligini we çeýeligini üpjün edýän köp sanly ýerleşdiriş wariantlaryny hödürläp biler.

LED wideo diwarlary dürli daşky gurşaw şertlerinde açyk we uly göwrümli şekil berýär.Çäreler, konsertler, gezelençler we ýerine ýetiriş çäreleri üçin amatly.LED wideo diwary ulanyja, çäräni gurnaýja ýa-da suratkeşlere tomaşaçylary hasam gyzyklandyrmak üçin şekilleri, tekstleri, wideo we kamera görnüşlerini görkezmek mümkinçiligini berýär.Göni wakalarda LED-e bolan islegiň artmagy bilen, LED wideo diwarlary önümçilik üpjün edijileri we kärende jaýlary üçin uzak möhletli ROI üpjün edip bilýän pes tehniki hyzmat, tygşytly, çeýe çözgütdir.

Deňi-taýy bolmadyk çeýeligi we işleýşi bilen LED çözgütleri gezelenç etmek

application (3)

“LED” ekranlar, “Digital Signage” kanallarynda maglumatlaryň, maglumatlaryň, şekilleriň, wideolaryň we ş.m. görkezilip bilinýän iň uly täsir edýän elektron enjamlaryň biridir.Bu görnüşli ekranlaryň täsiri dürli ululykda bolup, olaryň arasynda söwda merkezleriniň we binalaryň fasadlarynda ýa-da köprüler, arçalar, uly ölçegli sütünler we wizual örtük ýaly gurluş elementlerinde ullakan formatlary görkezýäris. meýdançalarda, seýilgählerde, şaýollarda we ş.m. ýerleşýän ýerlerde, fiziki aýratynlyklary uly täsir galdyrýan içerki giňişliklerde, şol bir wagtyň özünde birmeňzeş we dörän görnüşleriň aýratynlyklaryna uýgunlaşyp, saýtyň binagärligi we estetikasy bilen utgaşýan uly täsirleri gazanyp bolýar. we sanlar hakykatdanam özüne çekiji.
“LED displeýler” üçin iň ýygy ulanylýanlar: mahabat we mahabat mazmuny, ykdysady görkezijiler, howa şertleri we beýlekiler.“LED displeýleriň” hili, her paneldäki LED diodlaryň arasynda bar bolan aralykdan (millimetrde) “Pitch” bilen kesgitlenýär.Aralyk näçe kiçi bolsa, ekranyň hili has ýokary hasaplanýar, sebäbi görkezilen şekilde has gowy çözgüt gazanýar.

LED ekranlar, hadysany öndürijilere gözüňi özüne çekiji, wizual FX döretmek üçin çeýe gural hödürläp biler, bu waka üçin wizual özüne çekijiligi ep-esli ýokarlandyryp biler.“LED” displeýleri gezelenç etmek, çapyksuwarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak we wakanyň önümçilik bahasyny ýokarlandyrmak üçin çäksiz dizaýn opsiýalary üçin özboluşly döredijilik funksiýasyny hödürläp biler.
LED wideo diwarlary islendik waka amaly programmasyny ýerleşdirmek üçin ýapyk we açyk görnüşler bilen göçme we ulaldylyp bilner.Çeýe, gezelenje taýyn LED wideo diwary, köp sanly sahna ýerleşdirmek we dizaýn düzmek üçin zähmet netijeliligini we çeýeligini üpjün edýän köp sanly ýerleşdiriş wariantlaryny hödürläp biler.
LED wideo diwarlary dürli daşky gurşaw şertlerinde açyk we uly göwrümli şekil berýär.Çäreler, konsertler, gezelençler we ýerine ýetiriş çäreleri üçin amatly.LED wideo diwary ulanyja, çäräni gurnaýja ýa-da suratkeşlere tomaşaçylary hasam gyzyklandyrmak üçin şekilleri, tekstleri, wideo we kamera görnüşlerini görkezmek mümkinçiligini berýär.Göni wakalarda LED-e bolan islegiň artmagy bilen, LED wideo diwarlary önümçilik üpjün edijileri we kärende jaýlary üçin uzak möhletli ROI üpjün edip bilýän pes tehniki hyzmat, tygşytly, çeýe çözgütdir.

图片13
application-5

Korporatiw aragatnaşyk üçin sanly bellikler

Sanly bellikler adaty kagyzy ýa-da dykyz tagtalary sanly ekranlar bilen çalyşýan ajaýyp guraldyr. Munuň üçin grafiki şekiller ýa-da audiowizual materiallar bilen dinamiki animasiýa bölekleri ulanylýar.
Şeýle hem, satuw hasabatlaryny, kompaniýanyň ösüş görkezijilerini, sosial jogapkärçilik hereketleri baradaky hasabatlary we beýleki guramany bu barada habarly etmek üçin zerur hasaplaýan başga-da köp zatlary çap etmek üçin ulanylyşyna seredip bilersiňiz.Bellik tagtalarynyň ýerleşişi, ýetmek isleýän ýerleriňize we tomaşaçylara bagly, hatda gurnalan bildiriş tagtalarynyň her biri üçin mazmuny bölüp bilersiňiz.Dolandyryş ofisleri ýa-da koridorlar we jemgyýetçilik ýerleri ýaly beýlekiler bilen deňeşdirilende amaly önümçilik meýdançalarynda has köp gyzyklanýan mowzuklaryňyz bar bolsa gerek.

Dolandyryş merkezleri

Häzirki zaman çylşyrymly iş dünýäsinde çalt we takyk karar bermek üçin edýän ähli işimizi ölçemek we gözegçilikde saklamak möhümdir.
Dolandyryş merkezi bilen operasiýa hakyky wagtda gözegçilik edýärsiňiz.Birnäçe maglumat we maglumat girişleri arkaly göz öňüne getirmek mümkin.

SÖ .GI

Söwda sergisine LED wideo displeýini goşmak, markaňyzy poluňyzy kesgitleýän dinamiki uly göwrümli we gözüňi özüne çekiji çözgüt berip biler.LED wideo displeýleri sergä gatnaşyjylara bäsdeşlikden tapawutly we gatnaşyjylary çekip biljek interaktiw, sanly elementi hödürleýän dinamiki sanly displeýleri döretmek üçin çäksiz çeýeligi hödürleýär.LED diwary emele getirýän LED wideo panelleriniň modul dizaýny çäksiz ulalmagy hödürleýär.
“Tradeshow LED” displeýleri, stendiň bökdençsiz dizaýn elementlerini birleşdirip bilýän özboluşly dizaýn potensialy bilen göçme we ulaldylan görnüşde döredildi.Çeýe gurnama mümkinçilikleri, maýa goýumlaryňyzyň uzak möhletde köp sanly dizaýn üçin batyrgaý wizual berkitme üpjün edip biljekdigini üpjün edýär.
Daş-töwerekdäki ýagtylyk şertlerinde aç-açan, bökdençsiz şekil bermek bilen, LED diwarlary LCD monitorlardan düzülen wideo diwarlary bilen köplenç görünýän bezeglerden mahrumdyr.Sanly mümkinçilikler we modully dizaýn, LED wideo diwarlaryny sergä gatnaşyjylaryň eýeçiligi we uzak möhletli peýdany üpjün edýän sergi jaýlary üçin kärende sanawy üçin pes tehniki hyzmat, tygşytly, çeýe çözgüt edýär.

Wideo diwar

Wideo diwarlar uly ýerler we ýüzler üçin iň oňat çözgütdir.
Ekranyň bu görnüşini dürli ýerlere uýgunlaşdyryp bolýar, şonuň ýaly-da, maglumat beriş, mahabat ýa-da daşky gurşaw mazmuny görkezilende, güýçli wizual tejribe döredip, şekilleriň hili haýran galdyrýar.
Gözegçilik, yzarlamak we beýleki çäreler üçin Dolandyryş merkezlerinde wideo diwarlaryny ulanmak hem adaty zat.“Digital Signage” -da ähli pudaklar üçin “Wideo diwarlary” durmuşa geçirmek adaty zat.

application (2)
qinan

Döredijilik we ýöriteleşdirilen displeý gyzyklylygy

Tekiz ekrandan tapawutlylykda, egri displeýler ajaýyp wizual tejribe döredýär, tomaşaçylara bu häsiýetden doly peýdalanýan giper-realistik mazmuny görkezmek bilen, wizual ýa-da uzaklyk ýoýulmasyz tomaşaçylara has çuňňur çuňňur täsir edýär.

Creative and customized1
Creative and Customized2
Creative and Customized3