Sorag-NO1

NO.1 LED ygtybarly elektrik paýlanyşyny görkezýär

“LED” ekrany gurlansoň, synagdan geçirilmeli.Kuwwaty paýlamak iň möhüm meseleleriň biridir.Ygtybarly elektrik paýlanyş amaly diňe bir LED displeýiniň ömrüni uzaldyp bilmez, zerur däl ýitgilerden we howplardan hem goranar.
Howpsuzlygy paýlamak bilimleri adatça aşakdaky alty elementi öz içine alýar:

1. Kuwwat paýlaýyş enjamynyň fazaly tertibi aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:

Power Şol bir güýç paýlaýjy enjamdaky zynjyrlar we faza yzygiderliligi yzygiderli tertipleşdirilmelidir;
② Gaty awtobuslar reňklenmeli, reňki: fazaly sary, B fazaly ýaşyl, C fazaly gyzyl, nol çyzykly gara;
③ Softumşak awtobuslar aýratyn bellenmeli.

2. Simleri tok paýlaýjy enjamyň aralygyndaky tertipleşdirme, wagtlaýyn toprak togtadylan ýerinde galar we bu ýerde hiç hili faza lak ulanylmaz.

3. Paýlaýyş enjamlarynyň ýerleşişi we geçirijileri, elektrik enjamlaryny we çarçuwalaryny saýlamak adaty işlemegiň, düýpli abatlamagyň we gysga utgaşmanyň talaplaryna laýyk gelmelidir.
Naprýa .eniýe talaplary şahsy howpsuzlyga we periferiýa enjamlaryna howp salmaýar.

4. highokary woltly izolýasiýa wyklýuçateliniň yzygiderliligi

(1) Öçürmegiň işleýiş yzygiderliligi: (a) pes woltly şahanyň howa wyklýuçatelini, (b) izolýasiýa wyklýuçatelini aýryň.(c) Pes woltly esasy wyklýuçateli aýryň.(d) pressureokary basyşly ýag wyklýuçatelini aýryň.(e) volokary woltly birikdirijini aýryň.
(2) Elektrik geçirijisiniň işleýiş yzygiderliligi, elektrik togunyň yzygiderliligine ters gelýär.

5. Pes woltly wyklýuçateliň işleýiş yzygiderliligi:

(1) Öçürmegiň işleýiş yzygiderliligi: (a) Pes basyşly şahanyň howa wyklýuçatelini we birikdirijisini aýryň.(b) Pes woltly esasy wyklýuçateli aýryň.
(2) Kuwwat beriş yzygiderliligi elektrik togunyň tersine.

6. Elektrik paýlaýyş kabinetiniň kuwwat paýlanyş talaplary hakyky elektrik isleginden has ýokary bolmaly.Hakyky kuwwaty diňe paýlaýyş kabinetiniň güýjüniň 80% -i hasaplamak bolar.